Letter en geest – twee rechtsstelsels in beweging

January 17th, 2015 § 0 comments § permalink

Paul Wouters interviewt mr Marinus Vromans

Paul Wouters: Laten we beginnen bij de wetten. Als ik me niet vergis, dan hebben die in België en Nederland een gemeenschappelijke bron, namelijk de Code Napoléon. En als je verder teruggaat, moet je vaststellen dat we in juridisch opzicht samen met veel moderne staten erfgenamen zijn van de oude Romeinen.

Marinus: “Dat is juist, maar de ontwikkelingen op juridisch gebied zijn in de aflopen decennia vooral in Nederland heel snel gegaan. Die evolutie heeft daar geleid tot de introductie in 1992 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarmee alles weer een keer op orde is gebracht in een overzichtelijk geheel. In België heb je dat niet. Hier zit je in wetboeken al snel weer bij de wetten van begin negentiende eeuw. In beginsel gelden die nog steeds, maar in de loop der tijd zijn er natuurlijk veel updates, vaak via afzonderlijke wetten, overheen gekomen en die moet je maar weten te vinden. Ik moet zeggen dat België onlangs is begonnen orde op zaken te stellen door de bepalingen van een aantal afzonderlijke wetten op het gebied van economisch recht bij elkaar te brengen in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht, dat dit jaar werd ingevoerd. Een grote stap vooruit, maar niet voldoende! Vooral de procedures in België zijn niet aangepast aan de eisen van een moderne samenleving. Wat het rechtssysteem in België ook ingewikkeld maakt, is dat de wetgever de uitwerking van basiswetten overlaat aan de regering, waardoor men behalve in de wetboeken ook recht moet gaan zoeken in een grote berg Koninklijke besluiten, die in een Staatsblad met vaak duizenden pagina’s gepubliceerd worden. Terwijl in Nederland de meeste uitspraken zo te vinden zijn op www.rechtspraak.nl, is Belgische rechtspraak moeilijk toegankelijk.Een belangrijk verschil is tevens dat de Nederlandse wet door de invoering van open normen als bijvoorbeeld ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘wijziging van omstandigheden’, aan de rechter een zekere ruimte biedt om, aan de hand van de concrete omstandigheden van een zaak, tot een goed gemotiveerde en, juist om die reden, voor beide partijen aanvaardbare beslissing te komen. De Belgische rechter is veel meer gehouden aan de – weinig flexibele – letter van de wet onder het motto ‘contract is contract’. In Nederland kan de rechter een contract wijzigen of zelfs buiten toepassing verklaren, indien het, gelet op de concrete omstandigheden, onredelijk zou zijn dat een partij de andere aan zijn verplichtingen houdt”.

» Read the rest of this entry «

DISTRIBUTION LAW IN BELGIUM

March 1st, 2013 § 0 comments § permalink

Introduction:

Belgium is one of the few jurisdictions in the world with specific legislation on the termination of exclusive and quasi-exclusive  distribution agreements. Any company considering to distribute its products on the Belgian market – which after all is commercially an interesting market – is strongly advised to take specialist advice on Belgian distribution law, since Belgian law grants considerable protection to the distributor in case of termination. The Act of 19 December 2005 on precontractual information to be provided before entering into commercial cooperation agreements which may also be applicable to distribution agreements is not discussed here.  Competition law aspects under EU or national law are not discussed either in this contribution. » Read the rest of this entry «

Where Am I?

You are currently browsing the Dutch Law category at Marinus Vromans.